Ενθουσιασμένοι στις Βρυξέλλες με τον Τσαλακώτο

“αΦιΝΤιΚο εΧω ΠιαΣει Δυο ΚαΣΤεΝαΔεΣ ΜιΧΡε ΤωΡα”