Από τη Φαντασιοκοπία στον Όλεθρο

Αν δεν ανορθώσωμεν την δημοσίαν πίστιν, ουδέ δυνάμεθα να ελπίζωμεν εκ της κοινής γνώμης του ευρωπαϊκού κόσμου και ουδαμού θέλομεν εύρει συνηγόρους του Ελληνισμού. Όστις διώκει τον σκοπόν άνευ των μέσων, είναι αυτόχρημα φαντασιοκόπος. Ή δεν πρέπει να εμβάλληται το Έθνος εις κινδύνους ή εμβαλλόμενον απαράσκευον ωθείται εις προφανή όλεθρον.”

[Ο Παύλος Καλλιγάς στην εφημερίδα "Παλιγγενεσία" στις 27/10/1866. Περισσότερα για τον Καλλιγά θα βρείτε εδώ: Παύλος Καλλιγάς, ένας «φιλελεύθερος νομομαθής»]