Μετά την ανακούφιση της ρύθμισης οφειλών Αξιοπρεπής ΦοροΑφαίμαξη

“Εντός στόχων στους φόρους και τους δασμούς που εισπράχθηκαν το 2014 βρέθηκε ο φορολογικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών, αλλά χάθηκαν οι περισσότεροι «ποιοτικοί στόχοι» της φορολογικής διοίκησης που αφορούν στα αποτελέσματα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.Αυτά δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υπηρεσιών της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια ώρα τίθενται και πολύ φιλόδοξοι στόχοι για την τρέχουσα χρονιά, από την επίτευξη των οποίων θα καθοριστεί σε σημαντικό βαθμό και η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας έναντι των εταίρων - δανειστών.

Το 2014 οι εφορίες εισέπραξαν 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ ο ετήσιος στόχος ήταν η είσπραξη 30,9 δισ. Ουσιαστικά ο στόχος για τις εισπράξεις επετεύχθη, ενώ το ίδιο συνέβη και με τα τελωνεία που εισέπραξαν 10,9 δισεκατομμύρια έναντι στόχου 11,1 δισ. ευρώ. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τις εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικούς ελέγχους. Ειδικότερα:

- από «παλαιές» οφειλές, δηλαδή αυτές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2013 έπρεπε να εισπραχθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά εισπράχθηκαν 1,56 δισ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό εισπραξιμότητας ανήλθε στο 78%.

- στις νέες οφειλές (αυτές που δημιουργήθηκαν εντός του 2014) το ποσοστό εισπραξιμότητας ανήλθε σε 15,3% έναντι στόχου 25%.

- έπρεπε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι 500 μεγάλων επιχειρήσεων και τελικά ολοκληρώθηκαν οι 411. Το ποσοστό είσπραξης των φόρων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους έπρεπε να φθάσει στο 65% αλλά τελικά ανήλθε μόλις στο 11,4%. 

- ολοκληρώθηκαν 693 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου έναντι στόχου 720 ελέγχων. Αν και η φορολογική διοίκηση έφθασε κοντά στην εκπλήρωση του στόχου για τον αριθμό των ελέγχων, δεν έγινε το ίδιο με τις εισπράξεις από τους ελέγχους. Έπρεπε να εισπραχθεί το 50% των ποσών που βεβαιώθηκαν αλλά τελικά εισπράψθηκε μόνο το 25,5%.

Οι νέοι στόχοι

Για το 2015 η ΓΓΔΕ έχει ιδιαίτερα φιλόδοξους εισπρακτικούς και ελεγκτικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα:

- από τις εφορίες, το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου θα πρέπει να εισπραχθεί το ποσό των 34,3 δισ. ευρώ.

- από τα τελωνεία θα πρέπει να εισπραχθεί το ποσό των 12,4 δισεκατομμυρίων ευρώ

- από τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα πρέπει να εισπραχθεί το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ ενώ από τα νέα χρέη, δηλαδή αυτά που θα δημιουργηθούν εντός του 2015 θα πρέπει να εισπραχθεί τουλάχιστον το 25%.

- το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου θα πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο σε 900 φορολογούμενους και να βεβαιωθεί από τους ελέγψους ποσό  τουλάχιστον 325 εκατομμυρίων ευρώ (κατά μέσο όρο κάθε ελεγχόμενος θα κληθεί να καταβάλει το ποσό των 361.000 ευρώ). Το ελάχιστο ποσό που πρέπει να εισπραχθεί είναι 77 εκατομμύρια ευρώ.”

“Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Μαρτίου 2015 (ΦΕΚ Α 35/2015) επεκτάθηκε το όφελος από τη ρύθμιση των οφειλών για πρώτη φορά και στους πρόσθετους φόρους που βεβαιώθηκαν μαζί με την κύρια φορολογική οφειλή. Η παράγραφος 1  του άρθρου 1 του Ν.4321/2015 (Α 32) μετά την αντικατάστασή του ορίζει. «Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που έχουν συμβεβαιωθεί  με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως».

Αυτή η Νομοθετική παρέμβαση καθιστά τη ρύθμιση εξαιρετικά ευνοϊκή, δεδομένου ότι οι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις του ν.2523/97 μπορούσαν με βάση την προϊσχύουσα νομοθεσία να ανέρχονται σε κάποιες περιπτώσεις σε ποσοστό έως και 300%  επί του κυρίου φόρου.   

Παράδειγμα: 

α) Μετά από φορολογικό έλεγχο, η ΔΟΥ βεβαίωσε  φόρο εισοδήματος, για ανακριβή δήλωση 10.000€  και πρόσθετους φόρους 12.000€ (120% του αρχικού φόρου). Η οφειλή λόγω καθυστέρησης  καταβολής των φόρων επιβραδύνθηκε με προσαυξήσεις 8.000€ και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η Μαρτίου 2015  ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ (10.000+12.000+8.000). Με τη σημερινή ρύθμιση, εάν ο οφειλέτης αποφασίσει να καταβάλει το 100% της κύριας οφειλής (10.000€) θα έχει έκπτωση 20.000€, ενώ με την προηγούμενη θα κατέβαλε 22.000€.

β) Στο ίδιο έλεγχο, έγινε  καταλογισμός ΦΠΑ 15.000€, και επιβαρύνθηκε με πρόσθετους φόρους 18.000€ (120% του αρχικού φόρου). Η οφειλή λόγω καθυστέρησης καταβολής των φόρων επιβαρύνθηκε με προσαυξήσεις μετά τη βεβαίωση στη ΔΟΥ, με 12.000€ και το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό την 1η Μαρτίου 2015 ανέρχεται στο ποσό 45.000€ (15.000+18.000+12.000). Με τη ρύθμιση ο οφειλέτης θα καταβάλει 15.000€ και θα διαγραφεί ποσό 30.000€.

γ) Ο ίδιος έλεγχος επέβαλε αυτοτελές πρόστιμο του ΚΒΣ 5.000€ για λήψη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο και η οφειλή επιβαρύνθηκε με προσαυξήσεις καθυστέρησης καταβολής μετά τη βεβαίωση στη ΔΟΥ, με 1.800€ και το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό την 1η Μαρτίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 6.800€. Για την κατηγορία αυτή εντάσσεται στη ρύθμιση, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις καθυστέρησης 1.800€, αλλά το πρόστιμο των 5.000€ δεν διαγράφεται.

δ) Ο έλεγχος για την ανωτέρω παράβαση της λήψης του εικονικού τιμολογίου των 5.000€ επέβαλε αυτοτελές πρόστιμο ΦΠΑ ( το τριπλάσιο του αναλογούντος ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ του τιμολογίου ανέρχεται στο ποσό 1.150€ (5.000 Χ 23%=1.150€) και το ειδικό πρόστιμο 4.450€ (1.150 Χ 3= 4.450) και η οφειλή επιβαρύνθηκε με προσαυξήσεις καθυστέρησης μετά την βεβαίωση στη ΔΟΥ, με 1.600€ και το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό την 1η Μαρτίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 6.050€. Για την κατηγορία αυτή εντάσσεται στη ρύθμιση, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις των 1.600€ , αλλά το πρόστιμο των 4.450€ δεν διαγράφεται.

Με την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση διαγράφονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013. 

Το άρθρο 57 του ν. 4174/2013 πριν την κατάργησή του προέβλεπε: «Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται στο 30% του φόρου. Το πρόστιμο των προηγουμένων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής». Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετοί φορολογούμενοι που έχουν επιβαρυνθεί με τα ανωτέρω πρόστιμα μέχρι την πρόσφατη κατάργησή του.

Το άρθρο 59  του ν.4174/13 επιβάλει πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων.   

«Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε».  Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλος αριθμός οφειλετών, που θα επιβαρυνθεί με τους εξοντωτικούς φόρους που προβλέπει το άρθρο 59.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Αφορά τους φορολογούμενους που έχουν: 

α) οφειλές ληξιπρόθεσμων έως την 1η Μαρτίου 2015,  

β) φορολογικές υποχρεώσεις περιόδων έως και την 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφόσον αυτές καταχωρηθούν στα βιβλία εσόδων της φορολογικής Διοίκησης μέχρι την 26.5.2015. Αυτό σημαίνει, ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ και λοιπών φόρων μέχρι την 26/5/2015. Με την υποβολή και την αποδοχή της ρύθμισης δεν θα επιβαρυνθούν με το πρόστιμο του άρθρου 59 του ν.4174/2013 και των λοιπών προσαυξήσεων.

γ) οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς έχει ασκηθεί κάποιο ένδικο βοήθημα και εκκρεμεί απόφαση της επιτροπής Ενδικοφανούς Προσφυγής ή η υπόθεση βρίσκεται στα Δικαστήρια και δεν έχει ακόμη συζητηθεί. Για να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτές οι υποθέσεις θα πρέπει ο φορολογούμενος να παραιτηθεί από την άσκηση αυτού του δικαιώματος μέχρι την 26.5.2015, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.       Υποθέσεις, που βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου, εάν ο έλεγχος περατωθεί και οι φόροι βεβαιωθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα τύχουν όλων των ευεργετημάτων, που προβλέπει η ρύθμιση. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρυθμισμένες οφειλές  άνω των 5.000€, θα επιβαρυνθούν με τόκο 3% ετησίως. Το επιτόκιο είναι προνομιακό συγκρινόμενο με το επιτόκιο των χορηγήσεων των Ελληνικών τραπεζών.

Το Ελληνικό Δημόσιο τόλμησε, θα ανταποκριθούν οι οφειλέτες;  

Πιστεύουμε ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα  πρέπει να ανταποκριθούν, γιατί κατά την άποψή μας πρόκειται για μια τολμηρή νομοθετική παρέμβαση. ”