Διαπραγματεύεται η κυβέρνηση;

Βεβαίως και διαπραγματεύεται.
Με διαφορετικό τρόπο από τις προηγούμενες αλλά ακριβώς με τον ίδιο στόχο.
Τον οποίο περιγράφει γλαφυρά ο Εμμανουήλ Ροΐδης
:«Το έργον παντός εν τη εξουσία αγαθού κομματάρχου περιορίζεται εις το διανέμειν μετά τινος ευσυνειδησίας τον επιούσιον άρτον εις τους οπαδούς του, φράσσων τα ώτα και την καρδίαν του εις τους ωρυγμούς των έξωθεν πεινώντων» ...”