Τι είναι αυτό το παράλληλο σύστημα τραπεζών του Δραγασάκη;

“Η λεξη παράλληλο πρέπει να διαγραφεί από το ελληνικό λεξιλόγιο ενώ για κάθε άτομο που στις σκέψεις του κάνει χρήση της έννοιας τον λόγο θα έχει από εδώ και πέρα η Ιερά Εξέταση. Η απόταξη του Σατανά θα γίνεται με εξομολόγηση στα γκισε του συστημισμου.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


"ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ" ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Έχω γράψει δεκάδες φορές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δραγασάκης εχθές αναφέρθηκε σε παράλληλο τραπεζικό σύστημα που δεν θα εποπτεύεται από την ΕΚΤ.

Αυτή την κατοχύρωση η Ελλάδα την έχει ήδη ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Εσείς δηλαδή πώς νομίζετε ότι στέκεται στα πόδια της η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ;

3 χρόνια πάνω κάτω γράφω ότι όσες μεταρρυθμίσεις και να γίνουν, που πρέπει να γίνουν, δεν πρόκειται να επιλυθεί κανένα μα απολύτως κανένα πρόβλημα.

Τα πυρά σας λοιπόν στον Θεσμό!

Όσοι θέλουν να το ψάξουν παραπάνω το θέμα το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να γυρίσουν πίσω στο μακρινό 1927.”"ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [1η Παραπομπή]

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
.....
Ιδρύματα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ..."ΤΙ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ"ΟΔΗΓΊΑ 2013/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,
της 26ης Ιουνίου 2013
[2η Παραπομπή]

σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ

.....
Άρθρο 2, Πεδίο εφαρμογής
.....
5. Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή ως προς:

1) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στο βαθμό που ρυθμίζεται από την οδηγία 2004/39/ΕΚ,

2) τις κεντρικές τράπεζες,

3) τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών, [Δηλαδή κύριοι τα ΕΛΤΑ]

4) στο Βέλγιο, το «Institut de Réescompte et de Garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

5) στη Δανία, το ‘Eksport Kredit Fonden’, το ‘Eksport Kredit Fonden A/S’, το ‘Danmarks Skibskredit A/S’ [επί της ουσία αυτή θα αγοράσει τον ΟΛΠ εάν ιδιωτικοποιηθεί :P] και το ‘KommuneKredit’,

6) στη Γερμανία, την «Kreditanstalt für Wiederaufbau», τους οργανισμούς οι οποίοι αναγνωρίζονται, στο πλαίσιο του «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», ως όργανα της εθνικής πολιτικής στον στεγαστικό τομέα και οι τραπεζικές εργασίες των οποίων δεν συνιστούν την κύρια δραστηριότητα, καθώς και τους οργανισμούς οι οποίοι, δυνάμει του νόμου αυτού, αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς στεγαστικοί οργανισμοί, [Καταλαβαίνετε φιλελεύθεροι μου;]

7) στην Εσθονία, τις ‘hoiu-laenuühistud’, που αναγνωρίζονται ως συνεταιριστικές επιχειρήσεις βάσει του ‘hoiu-laenuühistu seadus’,

8) στην Ιρλανδία, τις «credit unions» και τις «friendly societies»,

9) στην Ελλάδα, το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»,

10) στην Ισπανία, το «Instituto de Crédito Oficial»,

11) στη Γαλλία, την «Caisse des dépôts et consignations»,

12) στην Ιταλία, την «Cassa depositi e prestiti»,

13) στη Λεττονία, τις «krājaizdevu sabiedrības», επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται βάσει του «krājaizdevu sabiedrību likums» ως συνεταιριστικές επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μόνο στα μέλη τους,

14) στη Λιθουανία, τις «kredito unijos» πέραν της «Centrinė kredito unija»,

15) στην Ουγγαρία, τη «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» και τη «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»,

16) στις Κάτω Χώρες, τη «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», τη «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», τη «NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering» και την «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

17) στην Αυστρία, τις επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς οικοδομικοί συνεταιρισμοί και την «Österreichische Kontrollbank AG»,

18) στην Πολωνία, τη «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» και την «Bank Gospodarstwa Krajowego»,

19) στην Πορτογαλία, τις «Caixas Económicas» που υφίστανται από την 1η Ιανουαρίου 1986, με εξαίρεση εκείνες που έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, καθώς και την «Caixa Económica Montepio Geral»,

20) στη Σλοβενία, τη «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»,

21) στη Φινλανδία, την «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» και την «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»,

22) στη Σουηδία, τη «Svenska Skeppshypotekskassan»,

23) στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη «National Savings Bank», την «Commonwealth Development Finance Company Ltd», την «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», τη «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», τους «Crown Agents for overseas governments and administrations», τις «credit unions» και τις «municipal banks».


[1η Παραπομπή]: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων

[2η Παραπομπή]: ΟΔΗΓΊΑ 2013/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business