Με αφορμή τον ELA ...

... έγραφα εχθές : "Για να πω και το συνωμοσιολογικό μου, εάν πραγματικά θέλετε να καταλάβετε πώς φτάσαμε έως εδώ, πώς φτάσαμε στα MoUs των Κεντρικών Τραπεζιτών, θα πρέπει να γυρίστε πολύ πίσω στην ιστορία. Πρέπει φιλελεύθεροι μου να γυρίσετε πίσω σε μία αποφράδα ημέρα του Μάϊου του 1925 και στην πρώτη επίσημη συνάντηση Κεντρικών Τραπεζιτών στο Παρίσι." [1] Για να δούμε τί θα δούμε πριν γυρίσουμε τόσο πίσω στο 1925 ....
Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΤο άρθρο 141 παρ.2 της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2] λέει:

"2. Εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη με παρέκκλιση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως προς τα εν λόγω κράτη μέλη:

- ασκεί τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας, τα οποία είχε αναλάβει προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα."

Η παρέκκλιση αφορά με βάση το άρθρο 139 "κράτη μέλη για τα οποία το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ, αποκαλούνται εφεξής "κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση"" Όμως τί είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας του οποίου τις αρμοδιότητες εξακολουθεί να ασκεί η ΕΚΤ έστω και για τα κράτη μέλη με παρέκκλιση; Ας πούμε ότι είναι ένας από τους πρόδρομους της ΕΚΤ, και έχουν αλλάξει και έχουν πάρει πολλά ονόματα αυτοί οι πρόδρομοι μετά το Β' ΠΠ και ας γυρίσουμε πίσω στο 1973.

3 Απριλίου 1973 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 907/73 του Συμβουλίου της περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας [3]

"ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Εκτιμώντας:

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών μελών της 22ας Μαρτίου 1971 περί της κατά στάδια πραγματοποιήσεως της οικονομικής και νομισματικής ενώσεως εντός της Κοινότητος(1) προέβλεψε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας προοριζομένου να εξελιχθεί αργότερα σε κοινοτικό οργανισμό κεντρικών τραπεζών-

ότι οι αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Παρίσι την 19η και 20ή Οκτωβρίου 1972 απεφάσισαν ότι το εν λόγω Ταμείο πρέπει να ιδρυθεί προ της 1ης Απριλίου 1973-

ότι το Συμβούλιο εξήτασε τις γνώμες που εζητήθησαν επί του θέματος αυτού στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών μελών, της 21ης Μαρτίου 1972, από την Νομισματική Επιτροπή και την Επιτροπή Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών-

ότι το εν λόγω Ταμείο πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατά στάδια πραγματοποίηση, μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, μιας οικονομικής και νομισματικής ενώσεως, που στο τελικό της στάδιο θα χαρακτηρίζεται όσον αφορά τις νομισματικές πλευρές της:

- είτε από την απόλυτη και αμετάκλητη μετατρεψιμότητα των κοινοτικών νομισμάτων μεταξύ τους, βάσει ανεκκλήτου συναλλαγματικής ισοτιμίας,

- είτε από την καθιέρωση κοινού νομίσματος-

ότι είναι ήδη απαραίτητη η ανάθεση στο εν λόγω Ταμείo του καθήκοντος να διευκολύνει την συνεννόηση η οποία είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του συναλλαγματικού συστήματος που έχει καθιερωθεί εντός της Κοινότητος και την εκκαθάριση των υπολοίπων που απορρέουν απο τις παρεμβάσεις σε κοινοτικά νομίσματα, να εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τον πολυμερή χαρακτήρα των ενδοκοινοτικών διακανονισμών και να διαχειρίζεται ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος να συνδυάζει τον μηχανισμό βραχυπροθέσμου νομισματικής υποστηρίξεως, που προβλέπεται από την συμφωνία της 9ης Φεβρουαρίου 1970 μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της Κοινότητος, και τον μηχανισμό λίαν βραχυπροθέσμου χρηματοδοτήσεως, που προβλέπεται από την συμφωνία της 10ης Απριλίου 1972 μεταξύ των εν λόγω κεντρικών τραπεζών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας, αποκαλούμενο εφ' εξής "Ταμείο", το οποίο έχει νομική προσωπικότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Η διοίκηση και η διαχείριση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μέλη της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, η οποία εδημιουργήθη με την απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 1964 "περί της συνεργασίας μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος"

...

Άρθρο 5

...

Οι πράξεις του Ταμείου σε νομίσματα των Κρατών μελών εκφράζονται σε μια ευρωπαϊκή νομισματική λογιστική μονάδα, της οποίας η αξία είναι ίση προς 0,88867088 γραμμάρια καθαρού χρυσού."

Ο διατάξεις του Κανονισμού 907/73 εξακολουθούν να ισχύουν, όσο μπορώ να γνωρίζω, έως και σήμερα. Όταν ένας κανονισμός καταργείται συνήθως στα κείμενα της Ευρωπαίκής Ένωσης γράφεται ότι έχει καταργηθεί με τον ταδε κανονισμό. Επίσης, δεν ήταν στις 15 Αυγούστου 1971 [4] που κατέρρευσε το Bretton Woods και ο κανόνας του χρυσού ο οποίος εν πάσει περιπτώσει στηριζόταν στο δολάριο; Και μόλις στις 21 Μαρτίου 1972 οι Κεντρικοί Τραπεζίτες της Ευρώπης αποφάσισαν να τον επαναφέρουν μέσω της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας; Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα στηριγμένο ιστορικά σε μία Επιτροπή των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος που στήθηκε το 1964; Και πώς φτάσαμε στο 1964; Από παρθενογέννεση; Και εάν εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα τί σημαίνει αυτό για την τιμή του χρυσού; Μήπως είναι μία ερμηνεία γιατί γίνεται ο χαμός και η μία μετά την άλλη διάφορες Κεντρικές Τράπεζες ζητάνε τον χρυσό τους πίσω, ιδίως η Γερμανία; Όσοι πιστεύετε στον Κανόνα του Χρυσού μήπως πρέπει να αναρωτηθείτε εάν τελικά καταργήθηκε ποτέ;

Έχω γράψει και άλλες φορές ότι είναι απίθανο να κατανοήσει κάποιος την ίδια την ιστορία χωρίς να κατανοήσει την ιστορία του χρήματος, την ιστορία των θεσμών και των δομών χρηματοπιστωτικού συστήματος, και της εξέλιξης του.

Πόσες κρίσεις είχαμε πριν το 1973 και μετά και τί προβλήματα επιλύθηκαν;

Οι Κεντρικές Τράπεζες έλυσαν ή δημιούργησαν προβλήματα;

Η γραμμή αίματος που μπορεί να σας διαφωτίσει βρίσκεται μόνο μέσα στην αλληλουχία νόμων, στην πυκνότητα των θεσμικών συγχρονισμών παγκοσμίως.

Τα νήματα της ιστορίας δεν τα κίνησαν, δεν τα κινούν και ούτε πρόκειται εις τον αιώνα των αιώνων να τα κινήσουν ποτέ οι λαοί.

[1] https://www.facebook.com/notes/832421523468499/?pnref=story

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:31973R0907&rid=1

[4] https://history.state.gov/milestones/1969-1976/nixon-shockΝικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business